تقویم انتشار اخبار کالا

یک تقویم اخبار اقتصادی مربوط به بازارهای کالا در اختیار معامله گران قرار می گیرد. اخبار بطور منظم توسط بخش های دولتی و آژانس های تحلیلی خصوصی منتشر می شوند. کاربرها می توانند اخبار را طبق گروه های محصول جداگانه تقسیم بندی کنند و همچنین این اخبار را در دوره های زمانی منتخب مشاهده نمایند.
 • رده

  • کشاورزی
  • انرژی
  • ابزارهای طلایی
  • فلزات
  • ترکیبی
جدول سوایپ
تاریخ
زمان تجاری
منطقه
مؤثر بر
نام شاخص
سازمان - انتشار دهنده
Mon Dec 94: 00 am
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-CORN
Crop ProgressU.S. Department of Agriculture
Fri Dec 67: 00 pm
AT
OIL
#C-BRENT
#C-HEATOIL
#C-NATGAS
7th OPEC and non-OPEC Ministerial MeetingOPEC
Thu Dec 512: 00 pm
US
#C-SUGAR
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-ORANGE
#C-OATS
#C-CORN
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-COTTON
#C-LHOG
Census: Specialty CropsU.S. Department of Agriculture