تقویم انتشار اخبار کالا

یک تقویم اخبار اقتصادی مربوط به بازارهای کالا در اختیار معامله گران قرار می گیرد. اخبار بطور منظم توسط بخش های دولتی و آژانس های تحلیلی خصوصی منتشر می شوند. کاربرها می توانند اخبار را طبق گروه های محصول جداگانه تقسیم بندی کنند و همچنین این اخبار را در دوره های زمانی منتخب مشاهده نمایند.
 • رده

  • کشاورزی
  • انرژی
  • ابزارهای طلایی
  • فلزات
  • ترکیبی
جدول سوایپ
تاریخ
زمان تجاری
منطقه
مؤثر بر
نام شاخص
سازمان - انتشار دهنده
Wed Nov 273: 00 am
US
#C-SUGAR
#C-COFFEE
#C-SOYB
#C-WHEAT
#C-ORANGE
#C-OATS
#C-CORN
#C-LCATTLE
Agricultural PricesU.S. Department of Agriculture
Mon Nov 2512: 00 pm
US
#C-COTTON
Cotton GinningsU.S. Department of Agriculture
Mon Nov 254: 00 am
US
#C-SUGAR
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-OATS
#C-CORN
#C-COTTON
Crop ProgressU.S. Department of Agriculture
Fri Nov 223: 00 am
US
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-LHOG
Cattle on FeedU.S. Department of Agriculture
Fri Nov 223: 00 am
US
#C-ORANGE
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-LHOG
Cold StorageU.S. Department of Agriculture
Thu Nov 213: 00 am
US
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-LHOG
Livestock SlaughterU.S. Department of Agriculture
Mon Nov 184: 00 am
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-CORN
Crop ProgressU.S. Department of Agriculture
Tue Nov 124: 00 am
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-CORN
Crop ProgressU.S. Department of Agriculture
Fri Nov 812: 00 pm
US
#C-COTTON
Cotton GinningsU.S. Department of Agriculture
Fri Nov 812: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-CORN
Crop ProductionU.S. Department of Agriculture