مشخصات حساب

بوسیلۀ گزینۀ "Account properties" (مشخصات حساب) پنجرۀ زیر باز می شود:

در این پنجره اطلاعات دربارۀ مشخصات حساب، زیر بخش های General (کلی)، Trade (معامله)، Personal info (اطلاعات فردی) و Contact details (جزئیات تماس) نشان داده می شوند.