Margin analysis (تحلیل مارجین)

از طریق بخش “Margin analysis” در فهرست اصلی یک پنجرۀ مخصوص باز می شود:

در این پنجره وضعیت کنونی موجودی حساب، سود/زیان معاملات باز، مارجین و غیره نمایش داده می شود.