انتخاب یک زبان

شما از طریق گزینۀ "زبان" در فهرست اصلی می توانید یکی از 10 زبان موجود برای ترمینال معاملاتی را انتخاب نمایید:


در صورت بسته و باز شدن ترمینال به منظور تغییر زبان، این پنجره بطور جداگانه باز می شود. پنجره ای که در هنگام بسته شدن ترمینال باز شده بود.