تغییرات در زمانبندی معامله در 17 و 18 فوریۀ 2020

11/2/2020
کانادا ایالات متحدهمشتریان گرامی،

به دلیل تعطیلی در ایالات متحده (سالروز تولد جورج واشینگتن) و تعطیلی در کانادا (روز خانواده) در 17 و 18 فوریۀ 2020، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

ابزار17.02.202018.02.2020
قراردادهای CFD در GB100, DE30, FR40, EU50, OIL, XAUOILبسته در 19:00طبق برنامه
قراردادهای CFD در DJI, ND100, SP500, XAUSnPبسته در 19:00باز در 15:30
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG و F-CL#بسته در 19:00طبق برنامه
CFD در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و C-RICE# و C-COTTON# و C-ORANGE# و C-SUGAR# و C-COFFEE# و C-COCOA# و C-COPPER# و C-ROBUSTA# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# و F-ZR# و F-CT# و F-JO# و F-SB# و F-KC# و F-CC# و F-RC#بستهطبق برنامه
CFD در C-LCATTLE# و C-FCATTLE# و C-LHOG# و F-LE# و F-GF# و F-HE#بستهطبق برنامه
CFD در C-BRENT# و C-HEATOIL# و C-NATGAS# و C-COPPER# و F-BRN# و F-NG# و F-HO# و F- HC#بسته در 19:00طبق برنامه
قراردادهای CFD در سهام ...-S# و ...-CA# و ...-ETF#بستهطبق برنامه

معامله برای سایر ابزارها نیز ممکن است متوقف شود.