تغییرات در زمانبندی معامله در 20-21 ژانویۀ 2020

13/1/2020
روز مارتین لوتر کینگمشتریان محترم،

به دلیل تعطیلی مربوط به روز مارتین لوتر کینگ در ایالات متحده در تاریخ های 20 و 21 ژانویۀ 2020 زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

ابزار20.01.202021.01.2020
قراردادهای CFD در DJI, ND100, SP500, XAUSnPبسته در 19:00باز در 15:30
قراردادهای CFD در GB100, DE30, FR40, EU50 بسته در 19:00طبق برنامه
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL بسته در 19:00طبق برنامه
CFD #C-LCATTLE و C-FCATTLE# و C-LHOG# و ...F-LE# و ...F-GF و ...F-HE#بستهطبق برنامه
CFD #C-SOYB و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و C-RICE# و CFD #C-COTTON و CFD #C-ORANGE و CFD #C-SUGAR و CFD #C-COFFEE و CFD #C-COCOA و C-RICE# و C-ROBUSTA# و ...F-QBS# و ..F-ZM# و ...F-ZW# و ...F-ZC# و ...F-ZO# و ...F-ZR# و ...F-CT# و ...F-JO# و ...F-SB# و ...F-KC# و F-CC# و ...F-RC#بستهطبق برنامه
CFD #C-BRENT و OIL و C-HEATOIL# و C-NATGAS# و C-COPPER# و ...F-BRN# و ...F-CL# و ...F-HO# و ...F-NG# و ...F-HG# و ...F-BTC#بسته در 19:00طبق برنامه
قراردادهای CFD در سهام ...-S# و ...CFD #ETFبستهطبق برنامه

معامله برای سایر ابزارها می تواند متوقف شود.