تغییر ساعت تابستانی در اروپا از 30.03.2020 شروع می شود

18/3/2020
تغییر ساعت تابستانی در اروپامشتریان گرامی،

به دلیل تغییر ساعت تابستانی در اروپا که از تاریخ 30.03.2020 شروع می شود، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر می کند (CET):

ابزارساعات معامله
FOREX, USDIDX دوشنبه تا پنجشنبه (00:00 تا 23:00 و 23:15 تا 24:00)، جمعه (00:00 - 22:00)
قراردادهای CFD در XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL و قراردادهای CFD در کالاهای C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و OIL و F-HG# و F-NG# و F-HO# و F-CL# دوشنبه تا پنجشنبه (00:00 تا 23:00)، جمعه (00:00 - 22:00)
قراردادهای CFD در NIKKEIدوشنبه تا جمعه (02:00 تا 17:30)
قراردادهای CFD در JP2000د02:00 — 08:00, 09:30 — 17:30(02:00 تا 17:30)
قراردادهای CFD در DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnPدوشنبه تا جمعه (02:00 تا 22:00)
CFD در AU200 دوشنبه تا جمعه (01:00 تا 07:25 و 08:15 تا 20:00)
CFD در HK50دوشنبه تا جمعه (03:15 تا 06:00 و 07:00 تا 10:10 و 11:20 تا 17:40)
قراردادهای CFD در سهام ...-A#دوشنبه تا جمعه (01:00 تا 07:00)
قراردادهای CFD در سهام ...-H#دوشنبه تا جمعه (03:30 تا 06:00 و 07:00 تا 10:00)
قراردادهای CFD در سهام ...-S# و ...-CA# و ...-ETF#دوشنبه تا جمعه (15:30 تا 22:00)
قراردادهای CFD در سهام ...-T#دوشنبه تا جمعه (02:00 تا 04:30 و 05:30 تا 08:00)
قراردادهای CFD در کالاهای C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO#دوشنبه تا جمعه (15:30 تا 22:00)
EURRUB, USDRUB دوشنبه تا جمعه (09:00 تا 18:00)
قراردادهای CFD در کالاهای C-BRENT# و F-BRN#دوشنبه تا پنجشنبه (02:00 تا 24:00)، جمعه (02:00 تا 22:00)
قراردادهای CFD در کالاهای C-COFFEE# و F-KC# دوشنبه تا جمعه (10:15 تا 19:30)
قراردادهای CFD در کالاهای C-COCOA# و F-CC#دوشنبه تا جمعه (10:45 تا 19:30)
قراردادهای CFD در کالاهای C-ORANGE# و F-JO#دوشنبه تا جمعه (14:00 تا 20:00)
قراردادهای CFD در کالاهای C-COTTON# و F-CT#دوشنبه تا جمعه (03:00 تا 20:20)
قراردادهای CFD در C-RICE# و F-ZR#دوشنبه تا جمعه (02:00 تا 04:00 و 15:30 تا 20:20)
قراردادهای CFD در کالاهای C-SUGAR# و F-CB#دوشنبه تا جمعه (09:30 تا 19:00)
قراردادهای CFD در کالاهای C-FCATTLE# و C-LCATTLE# و C-LHOG# و F-LE# و F-GF# و F-HE#دوشنبه تا جمعه (15:30 تا 20:05)
قراردادهای CFD در کالاهای C-ROBUSTA# و F-RC#دوشنبه تا جمعه (10:00 تا 18:30)
قراردادهای CFD در کالای F-BTC#دوشنبه تا پنجشنبه (00:00 تا 23:00)، جمعه (00:00 تا 22:00)