CFD سهام CA-T# - توقف معامله

12/3/2020
Telus Corporationمشتریان گرامی،

به دلیل رویدادهای شرکتی (تجزیۀ سهام) در شرکت Telus Corporation، معاملۀ CFD در سهام CA-T# از تاریخ 16.03.2020 متوقف خواهد شد. همۀ معاملات (موقعیت های) باز در CA-T# در قیمت بسته شدن بازار از 13.03.2020 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجدداً مجاز خواهد شد.