الگوی کسب و کار

بازارها - ECN

(بانک ها - تأمین کنندگان نقدینگی)

قیمتها

دستورات

ادغام قیمت های ارسال شده از سوی بانک ها - تأمین کنندگان نقدینگی. ایجاد نرخ های جاری از بهترین قیمت های Bid (خرید) و Ask (فروش)

جمع دستورهای کم حجم مشتریان

انتقال خودکار دستورهای بزرگ و جمع شدۀ مشتریان به بازار بین بانکی یا تبادل توسط مدل DMA/STP.

قیمتها

دستورات

مشتریان

تسویه

Prime Broker

الگوی کسب و کار شرکت مبتنی بر ارتباط شفاف و مطمئن با مشتری است. شرکت نرخ ها را از بانک ها - تأمین کنندگان نقدینگی پیشرو در بازارهای ECN دریافت می کند و سپس برای مشتری نرخ های جاری ای برگرفته از بهترین قیمت ها را شکل می دهد. مشتری می تواند بهترین نرخ های Buy (خرید) و Sell (فروش) برای هر ابزار مالی را در ترمینال تجاری مشاهده کند و اقدام به انجام معامله نماید. در نتیجه تمامی دستورات مشتری در بهترین قیمت های خرید و فروش اجرا می شوند که فراهم کنندۀ نقدینگی در لحظه ارائه می دهد. Prime Broker علمیات تسویۀ (تسویۀ بدهی های دوطرفه) بین شرکت و بانک ها - تامین کنندگان نقدینگی را اجرا می کند.

شما می توانید جزئیات مربوط به طرح مان را در صفحۀ "مدل اجرای دستور" ملاحظه نمایید.