دارائی های موجود برای ایجاد ابزارهای ترکیبی

  • جفت های ارز
  • شاخص ها
  • کالاها
  • سهام ها